^Nahoru

Novinky

Připomínka

09-02-2017

Připomínka

 Naše letošní novoroční setkání, tentokrát se Zibim.

Projekty

Z á p i s   z výroční členské schůze Fóra žen, z.s., 
která se konala dne 30.01.2017 v restauraci Žofín-Garden
Dle prezenční listiny bylo přítomno 53% řádných členek, čímž byla výroční schůze dle Stanov usnášení schopná.
Program:
 1. Welcome drink - zahájení výroční členské schůze
 2. Schválení programu a volba předsedkyně výroční členské schůze
 3. Volba volební komise
 4. Volba návrhové komise
 5. Zpráva o činnosti FŽ za předchozí období a její vzetí na vědomí
 6. Zpráva o hospodaření FŽ za předchozí období a její vzetí na vědomí
 7. Schválení plánu činnosti na rok 2017
 8. Schválení rozpočtu na rok 2017
 9. Volba představenstva
 10. Diskuse
 11. Usnesení
 12. Závěr                                                                                                                                         Všechny projednávané dokumenty obdržely členky e-mailem s jednoměsíčním předstihem k připomínkám.
  Předsedkyní valné hromady byla zvolena Marie Marvanová, vedoucí volební komise Dagmar Mádrová a vedoucí návrhové komise Jana Maussen.
  Ke zprávám pod body 5. a 6. byly v rámci diskuze poskytnuty některé doplňující informace. Jejich obsah však byl bez připomínek přijat na vědomí.
  Rovněž byl jednomyslně schválen návrh plánu činnosti a návrh rozpočtu na rok 2017.
  Do nového představenstva byly absolutní většinou zvoleny tyto členky:
  BRICHTA                  Irena
  GIRSTLOVÁ             Olga
  HAMACHEROVÁ     Gabriela
  KÁRNÍKOVÁ            Eva
  KREUZMANNOVÁ  Yvona
  KUBAČÁKOVÁ       Linda
  MÁDROVÁ               Dagmar
  MARVANOVÁ          Marie
  MAUSSEN                 Jana
  PAVLÍČKOVÁ          Monika
  SZENASY-DOMY    Laure
  VLACHOVÁ              Alena
  Dále bylo jednomyslně přijato toto usnesení valné hromady:
  Výroční členská schůze ukládá nově zvolenému představenstvu:
  ·       navrhnout novou koncepci činnosti Fóra žen, která by dávala větší prostor pro iniciativu řadových členek a jejich motivaci k větší účasti na společných akcích,
  ·       lepší přípravou programu pravidelných i jednorázových akcí přispět ke zvýšení jejich atraktivity, a tím i účasti na nich,
  ·       věnovat větší péči sekcím, které delší dobu nevykazují vlastní činnost, a pomoci jim při sestavování plánu vlastní činnosti,
  ·       přivést do řad Fóra žen nové členky, které by pomohly oživit činnost spolku.
  Zapisovatelka VČS Ing. Jana Maussen         Předsedkyně VČS Ing. Marie Marvanová
  V Praze dne 30. 01. 2017


Návrh na částečnou revitalizaci české ekonomiky

Na podnět některých členek Fóra žen bylo odsouhlaseno, že Fórum žen přijme shora uvedený projekt, pro jehož počátek bude použit materiál obsahující stručný nástin tématu. K realizaci projektu se přihlásilo několik členek Fóra žen, které utvořily novou sekci pod názvem politicko-ekonomická sekce. Jejími zakládajícímí členkami jsou:
Rostya Gordon-Smith, Marcela Hrubošová, Linda Kubačáková, Helena Leisztner Kroftová, Jana Maussen-Pospíšilová, Lucie Melková, Marie Marvanová, Monika Pavlíčková a Alena Vlachová. Po prvém setkání skupiny budou zveřejněna pravidla pro práci skupiny, její cíle i metody práce. Bližší informace se dozvíte ZDE.

Be elected or be neglected 

Jde o dlouhodobý projekt původní společensko-ekonomické sekce na podporu volitelnosti žen. Bližší informace možno získat v prezentaci používané pro popularizaci projektu před volbami - viz obrázek na úvodní stránce.
Cílem projektu Be elected or be neglected je zvýšit počet žen ve vysoké politice tím, že se zaměříme na zvýšení "3S", což je sebeuvědomění žen, že do vysoké politiky patří, dále sebevědomí žen, že na to stačí, a vzájemná solidarita - podpora všech žen, které do politiky již vstoupily,  vstupují nebo chtějí vstoupit. Pokud se chcete
dozvědět  o tomto našem projektu více, stáhněte si prezentaci.